Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Pôžička
Suma od 400 € do 25000 €
Splatnosť
rokov
Splatnosť od 1 do 8 rokov
Splátka
€/mes.

Celková výška a mena úveru (S): €, Doba splatnosti: mesiacov, úroková sadzba: % p. a. (fixná), výška mesačnej splátky: €, počet splátok (n): , Celková čiastka: €, RPMN (X): %.

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

 

Obchodné meno: Realitný svet s.r.o.

Sídlo: Jesenná 10 Košice, 04001

IČO: 46043799

E-mailový kontakt: info@realitnysvet.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ Vás  touto cestou informuje , že v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb spracúva niektoré dôležité údaje vzťahujúce sa na Vašu osobu ako záujemcu/klienta.

Cieľom tohto informačného materiálu o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácie“) je poskytnúť Vám úplné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa, a to najmä o tom, v akom rozsahu a na aký účel budú Vaše osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude Vaše osobné údaje spracúvať a komu môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené, a tiež o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

Klientom sa na účely tejto Informácie rozumie osoba, ktorá má záujem o služby alebo produkty Prevádzkovateľa, s ktorou Prevádzkovateľ rokuje o poskytnutí takýchto služieb alebo produktov alebo osobu, ktorá uzavrela zmluvu ohľadom služby alebo produktu.

 

Pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi alebo udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľovi sa, prosím, oboznámte s obsahom Informácie.

 

 

1. Všeobecne o spracúvaní osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

1.1. Informácie o Prevádzkovateľovi

1.1.1. Prevádzkovateľom je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, vykonávajúca svoju podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.

 

1.2. Dozorné orgány

1.3.1.  Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave je dozorným orgánom Prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike.

 

2. Pojem a dôvody spracúvania osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

 

2.1.1. Spracúvaním osobných údajov klienta sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi dotknutej osoby (klienta) alebo ich súbormi; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

2.1.2. Osobné údaje klientov Prevádzkovateľ spracúva primárne v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti zameranej najmä na poskytovanie služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov aj na ďalšie účely.

2.1.3. Osobné údaje klientov spracúva Prevádzkovateľ tiež na to, aby skvalitnil starostlivosť o klientov (t. j. aby poskytoval optimalizované, rýchle a kvalitné služby) a tiež aby mohol klientom poskytovať informácie a ponúkať ďalšie produkty a služby tretích osôb alebo prostredníctvom tretích osôb.

2.1.4. Spracúvanie osobných údajov klientov vykonáva Prevádzkovateľ vo väčšine prípadov v súlade s právnymi predpismi bez nutnosti získania súhlasu od klientov na takéto spracúvanie. V určitých prípadoch je však súhlas klientov so spracúvaním ich osobných údajov nevyhnutný a Prevádzkovateľ nezačne spracúvanie, kým takýto súhlas nezíska.

 

2.2. Zásady spracúvania osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

2.2.1. Pri spracúvaní osobných údajov svojich klientov Prevádzkovateľa v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:

a) osobné údaje klientov sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi (GDPR), korektne a transparentne;

b) pri spracúvaní osobných údajov klientov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;

c) zhromažďované sú iba tie osobné údaje klientov, ktorých spracúvanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a dôležité na naplnenie týchto účelov);

d) uchovávajú sa výhradne počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania;

e) Prevádzkovateľ sa stará o to, aby boli spracúvané výhradne presné a aktuálne osobné údaje klientov. Ak Prevádzkovateľ zistí, že spracúvané osobné údaje klientov nie sú presné alebo aktualizované, vykoná bez zbytočného odkladu primerané opatrenia, predovšetkým zaistí, aby boli nepresné alebo neúplné osobné údaje klientov opravené alebo vymazané;

f) Prevádzkovateľ prijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť náležité zabezpečenie osobných údajov, ich najvyššiu možnú bezpečnosť a zabrániť akémukoľvek náhodnému alebo protiprávnemu porušeniu ich zabezpečenia, najmä neoprávnenému alebo protiprávnemu poskytnutiu či sprístupneniu osobných údajov klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, aj k ich inému zneužitiu osobných údajov;

 

2.3. Zdroje osobných údajov klientov

2.3.1. Osobné údaje klientov Prevádzkovateľa sú získavané predovšetkým od klientov samotných pri vyplňovaní formulárov na webových stránkach Prevádzkovateľa a ďalej v súvislosti s používaním týchto produktov a služieb klientmi. Okrem toho môže Prevádzkovateľ získavať osobné údaje klientov tiež z vlastnej činnosti, a to spracúvaním už poskytnutých osobných údajov klientov.

2.3.2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje klientov tiež z verejne dostupných zdrojov (verejné registre, evidencie a zoznamy), zo stránok Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, od tretích osôb oprávnených pracovať s osobnými údajmi klientov a odovzdať ich Prevádzkovateľovi  a od potenciálnych klientov (záujemcov o produkty a služby Prevádzkovateľa) v rámci marketingových akcií a kampaní organizovaných Prevádzkovateľa a inými subjektmi.

 

 

3. Účely spracúvania osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

 

3.1. Účely spracúvania osobných údajov klientov, ktoré nevyžadujú súhlas klienta

3.1.1. Osobné údaje klientov Prevádzkovateľ spracúva bez ich súhlasu na základe zákona v súvislosti s poskytovaním služieb na nižšie uvedené účely (v tomto prípade ide spravidla o situácie, kedy je poskytnutie osobných údajov klienta povinné, pretože je podmienkou na to, aby Prevádzkovateľ mohol klientovi produkt či službu ponúknuť):

a) splnenie právnych povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, predovšetkým:

(i) plnenie povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, chrániť majetok Prevádzkovateľa a predchádzať škodám na tomto majetku;

(ii) splnenie archivačných povinností,

Pri spracúvaní osobných údajov klientov Prevádzkovateľom na vyššie uvedené účely Prevádzkovateľa starostlivo zvažuje uvedené záujmy a základné práva a slobody klientov a osobné údaje klientov spracúva jedine spôsobom, kedy základné práva a slobody klientov nie sú dotknuté, resp. kedy majú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa a/alebo príslušných iných osôb prednosť.

 

3.2. Účely spracúvania osobných údajov klientov, ktoré vyžadujú súhlas klienta

3.2.1. Okrem vyššie uvedených účelov spracúva Prevádzkovateľa osobné údaje klientov na základe ich súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v súvislosti s poskytovaním služieb na nižšie uvedené účely, a to predovšetkým:

a) reklamy a marketingu Prevádzkovateľa, t. j. podpory predaja produktov a služieb ponúkaných Prevádzkovateľom (ide predovšetkým o šírenie informácií, ponúkanie produktov a služieb Prevádzkovateľa, či produktov a služieb Prevádzkovateľa a jeho partnerov), ktoré je realizované častejšie alebo vyžaduje spracúvanie osobných údajov klientov v širšom rozsahu než spracúvanie realizované na oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, a to predovšetkým elektronickými prostriedkami či telefonicky; toto spracúvanie osobných údajov klientov zahŕňa tiež vykonanie triedenia a kategorizácie osobných údajov klienta formou profilovania);

b) reklamy a marketingu spolupracujúcich partnerov, t. j. podpory predaja produktov a služieb ponúkaných tretími osobami, ktoré s Prevádzkovateľom spolupracujú (ide predovšetkým o šírenie informácií, ponúkanie produktov a služieb tretích osôb, partnerov Prevádzkovateľa, či už ním samotným alebo priamo partnermi, a to predovšetkým elektronickými prostriedkami či telefonicky; toto spracúvanie osobných údajov klientov zahŕňa tiež vykonanie triedenia a kategorizácie osobných údajov klienta formou profilovania);

c) využitie tzv. cookies a informácií o návštevnosti internetových stránok Prevádzkovateľa

 

3.3. Odvolateľnosť súhlasu a námietka proti spracúvaniu osobných údajov

3.3.1. Odvolateľnosť súhlasu: Klient nie je povinný udeliť Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov, udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať, a to

(i) e-mailom zaslaným na adresu info@realitnysvet.sk

(ii) písomne odoslaním na adresu spoločnosti uvedenú vyššie.

Odvolanie súhlasu klientom má účinky primárne do budúcnosti, nie je ním dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Ak klient súhlas odvolá alebo neposkytne, môže nastať situácia, že Prevádzkovateľa nebude schopná poskytnúť niektoré produkty či služby, respektíve, že ich bude nútená odôvodneným spôsobom upraviť.

3.3.2. Právo vzniesť námietku (všeobecné): Ak sú spracúvané osobné údaje klienta na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, je klient oprávnený vzniesť proti takému spracúvaniu námietku. V takom prípade musí Prevádzkovateľ preukázať oprávnené záujmy takého spracúvania osobných údajov, inak spracúvanie osobných údajov ukončí. Námietku je možné vzniesť podľa odseku 9.1.9.

3.3.3. Právo vzniesť námietku (priamy marketing): V prípade, že klient vznesie námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, ktoré Prevádzkovateľa vykonáva odkazom na svoje oprávnené záujmy, Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu ukončí takéto spracúvanie osobných údajov klienta a tieto už ďalej nebudú na tento účel spracúvané.

 

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

 

4.1. Všeobecne o kategóriách spracúvania osobných údajov

4.1.1. Osobné údaje klientov sú Prevádzkovateľa spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracúvané sú predovšetkým kontaktné a identifikačné údaje, popisné a iné údaje o klientovi (napr. údaje vypovedajúce o bonite, dôveryhodnosti a úveru schopnosti klienta a pod.) a v nevyhnutnom a oprávnenom rozsahu tiež údaje o iných osobách.

 

4.2. Rozsah spracúvaných osobných údajov klientov:

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, štátna príslušnosť, druh dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, dĺžka pobytu na súčasnej adrese, mobilné číslo, emailová adresa, údaj o type paušálu (predplatené služby/paušál), pracovné zaradenie, pracovný pomere na určitú/ neurčitú dobu, údaje o zamestnávateľovi, dĺžka predchádzajúceho zamestnania, údaj o vyplácaní mzdy (na účet/v hotovosti), rodinný stav, počet vyživovaných osôb, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaj o bývaní (typ bývania), priemerný čistý mesačný príjem za posledný rok, mesačné splátky úverov, pôžičiek, lízingov, údaj o vykonávaní zrážok zo mzdy

 

 

5. Doba spracovávania osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

 

5.1.1. Osobné údaje klientov sú Prevádzkovateľom spracúvané len počas doby, ktoré je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania. Prevádzkovateľa na tento účel priebežne posudzuje, či aj naďalej pretrváva potreba spracúvať určité osobné údaje a vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov bola vyhodnotená doba, počas ktorej boli údaje obvykle využiteľné. S ohľadom na to platí, že:

a) na účel splnenia právnych povinností Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje klientov počas doby stanovenej v príslušných právnych predpisoch;

b) osobné údaje klientov spracúvané na účely priameho marketingu alebo reklamy a marketingu nad rámec priameho marketingu sú spracúvané po dobu piatich rokov;

c) osobné údaje klientov, ktoré sú spracúvané na vnútorné administratívne účely, sú spracúvané počas doby piatich rokov;

 

6. Spôsob spracúvania osobných údajov klientov Prevádzkovateľa

 

6.1. Všeobecné informácie

6.1.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému, protiprávnemu alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

6.1.2. Spôsob, ktorým je spracúvanie osobných údajov klientov vykonávané, zahŕňa manuálne spracúvanie aj automatizované spracúvanie v informačných systémoch Prevádzkovateľa. V rámci automatizovaného spracúvania v týchto systémoch aj pri manuálnom spracúvaní osobných údajov klientov sú využívané zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov klientov.

6.1.3. Osobné údaje klientov sú spracúvané predovšetkým vlastnými zamestnancami Prevádzkovateľa, ďalej sú využívané aj tretie osoby. Pred odovzdaním osobných údajov klientov tretej osobe je vždy s touto osobou uzatvorená písomná zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov, ktorú sú zákonom stanovené a dodržiavané zo strany Prevádzkovateľa. Tretie osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov pre Prevádzkovateľa konajú vždy len v rámci pokynov udelených Prevádzkovateľa.

6.1.4. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, sú povinné dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

 

 

7. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

7.1.1. Osobné údaje klientov budú sprístupnené predovšetkým zamestnancom Prevádzkovateľa, a to iba tým, ktorí budú poverení ich spracúvaním. Okrem toho sú osobné údaje klientov odovzdávané na základe príslušnej zmluvy tretím osobám, ktorých zamestnanci a systémy sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov klientov Prevádzkovateľa.

 

7.2. Sprístupňovanie osobných údajov klientov so súhlasom klienta

7.2.1. Na účel ponúkania produktu a služieb spolupracujúcich tretích osôb zo strany Prevádzkovateľa sú osobné údaje klienta spracúvané iba v prípade, že s takým spracúvaním klient vyslovil svoj súhlas. Podobne, Prevádzkovateľa sprístupní (odovzdá) vybrané osobné údaje svojich klientov spolupracujúcim tretím osobám na účel ponuky produktov opäť výhradne na základe predchádzajúceho súhlasu klienta s takým spracúvaním. V týchto prípadoch sú však odovzdávané iba tie osobné údaje, ktoré sú na tento účel nevyhnutné, spravidla len osobné údaje kontaktné a identifikačné.

 

8. Používanie elektronických komunikačných prostriedkov a mobilných aplikácií pri komunikácii s Prevádzkovateľa

 

8.1.1. Prevádzkovateľ sa snaží  v rámci skvalitnenia starostlivosti o klientov poskytovať svojim klientom vždy nové a moderné služby. Preto Prevádzkovateľ umožňuje svojim klientom využívať elektronické komunikačné prostriedky a mobilné aplikácie s cieľom zjednodušiť klientom komunikáciu s Prevádzkovateľom. Ide predovšetkým o služby spojené s používaním internetu, s používaním sociálnych sietí a rôznych mobilných aplikácií.

 

8.2. Cookies

8.2.1. Na skvalitnenie starostlivosti o klientov sú na internetových stránkach Prevádzkovateľa používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Prevádzkovateľovi na rozpoznanie počítača klienta pri jeho komunikácii s Prevádzkovateľom prostredníctvom internetových stránok Prevádzkovateľa a k následnému využitiu niektorých funkcií týchto internetových stránok.

8.2.2. Cookies sú ukladané ku klientovi prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu klienta s tým, že ukladanie cookies môže klient kedykoľvek odmietnuť, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Určité služby Prevádzkovateľa však môžu vyžadovať ukladanie určitých iných typov cookies a v prípade odmietnutia ich ukladania nebude klient môcť takéto služby využívať.

 

9. Príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovatelia poskytujú Vaše osobné údaje iba sprostredkovateľom (príjemcom), ktorých poverili spracovaním. Prevádzkovatelia prehlasujú, že Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu, nezverejnia. Zoznam príjemcom je k dispozícii na adrese: www.pobocky.realitnysvet.sk/

 

 

10. Práva klientov Prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

Klienti majú v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľa celý rad práv, vrátane:

10.1.1. Práva na prístup k osobným údajom: Klient má právo Prevádzkovateľa požiadať o potvrdenie, či sú jeho osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ v takom prípade poskytne klientovi kópiu spracúvaných osobných údajov.

10.1.2. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): Klient má právo, aby Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazala jeho osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovených právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov klient odvolá. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa.

10.1.3. Právo na obmedzenie spracúvania: Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovených právnym predpisom.

10.1.4. Právo na prenos údajov: Ak klient poskytol Prevádzkovateľa svoje osobné údaje, spracúvanie takýchto osobných údajov je založené na jeho súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, má klient právo tieto osobné údaje od Prevádzkovateľa získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Klient tiež môže Prevádzkovateľa požiadať, aby tieto jeho osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi.

10.1.5. Právo na opravu: Klient má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o ňom spracúva. Má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

10.1.6. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: Bližšie informácie o týchto právach klienta a spôsoboch ich uplatnenia sú uvedené v čl. 3 vyššie.

10.1.7. Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním.

10.1.8. Právo podať sťažnosť: Ak sa klient domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov Prevádzkovateľom dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na:

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

 

Pre uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť na zodpovedného Prevádzkovateľa e-mailom na adrese: info@realitnysvet.sk

 

10.1.9. Prevádzkovateľ poskytne klientovi na základe jeho žiadosti informácie o prijatých opatreniach (vybavenie žiadosti) bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V niektorých prípadoch môže byť táto lehota predĺžená, o čom Prevádzkovateľ klienta (žiadateľa) vyrozumie. Ak nie je možné žiadosti klienta vyhovieť, Prevádzkovateľ ho o tejto skutočnosti a jej dôvodoch vyrozumie a klienta poučí o jeho ďalších právach (právo na podanie sťažnosti a na súdnu ochranu).

10.1.10. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať klienta, ktorý žiadosť podal, o dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti. Ak Prevádzkovateľ nemôže zistiť totožnosť klienta, ktorý žiadosť podal, nemôže jeho žiadosti spravidla vyhovieť.

10.1.11. Prevádzkovateľ umožňuje klientom uplatňovať svoje práva bezplatne. Ak by podané žiadosti boli zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, predovšetkým pretože sa opakujú, môže Prevádzkovateľa žiadať primeranú úhradu alebo môže aj odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 

 

 

 

Pôžičky pre zamestnaných

Pôžička pre podnikateľov

Pôžičky pre dôchodcov

Úvery pre živnostníkov

Pôžičky pre opatrovateľky v rakúsku

Často hľadané vyrazy